32° / 20° Núvols

Finalitzen les obres d’execució de la segona fase de la “Repavimentació del Carrer Escots” al municipi.

Les obres van finalitzar el passat mes de desembre.

Cartell
Cartell

DIJOUS 02 FEBRER 2023

Aquestes obres han rebut el suport de la Diputació de Lleida a través del Pla de Dinamització Local (30.269,03 €) i el Pla de cooperació municipal PEIL 2021 (40.000 €) així com amb recursos propis de l’Ajuntament de Sanaüja.

L’obra que ha tingut un cost final de 76.102,04 € tenia com objectiu donar continuïtat a la primera fase per la millora de la mobilitat dels vianants.

La segona fase ha consistit en l’enderroc de paviments i d’instal·lacions soterrades, l’excavació de la caixa de paviment, l’excavació de rases pel pas d’instal·lacions, subbase de tot-u amb piconatge mecànic, paviment de formigó HM-20/B/20/l, raspallat acabat antilliscant, voreres de paviment de pedra acabat rústic antilliscant, seguint el disseny de la primera part del carrer Escots ja executada i amb base de formigó HM-20/B/20/l., en el canvi de xarxa de clavegueram d’aigües fecals i xarxa d’abastament d‘aigua, en el soterrament de conducció xarxa elèctrica d’enllumenat públic i en la revisió del pas en encreuament carrer de les instal·lacions de baixa tensió, i enllumenat públic.

També s’ha fet altres acabats finals de l’obra com el mobiliari urbà les escomeses d’instal·lacions, entre altres. 

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida