ANUNCI SOBRE LA SUBVENCIÓ REBUDA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER LA CONVOCATÒRIA PER LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA D’ÚS PÚBLIC  ANUALITAT 2019 Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 39/2016, de 28 de novembre de 2016, es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Sanaüja una subvenció per import de 20.000,00 euros,  per col·laborar econòmicament en el finançament de l’obra Construcció de Línia d’Abastament d’Aigua a Sanaüja. Gràcies a aquesta subvenció, l’any 2019, s’ha finançat part de les despeses de l’obra de la Construcció de Línia d’Abastament d’Aigua a Sanaüja. Ajut de la Diputació de Lleida.