ANUNCI SOBRE LA SUBVENCIÓ REBUDA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA ANUALITATS 2017, 2018 i 2019

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 7/2018, de 5 de març de 2018, es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Sanaüja una subvenció per import de 17.275,68 euros,  que són 5.758,56€ per anualitat, per col·laborar econòmicament en el finançament de despesa corrent de l’Ajuntament.

Gràcies a aquesta subvenció, l’any 2019, s’ha finançat part de les despeses de subministrament d’energia elèctrica de l’enllumenat públic del municipi.

Novembre, 2019.